فیلم و تاتر هنر پلاس

اولین و بزرگترین مجموعه نمایش فیلم کوتاه و تاتر و جشنواره دائمی با رای مستقیم مردمی و نفرات برتر از حمایتهای مادی و معنوی مجموعه برای اثر بعدیشان بهرهمند خواهند شد.

 

 

 

 

تاریخ افتتاح:1398/03/29